Partenerii noștri


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde doisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau. Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua.

Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.
Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.
Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Performanţa ancorată în perspectiva mediului socio – economic, vizibilitatea şi cooperarea internaţională, precum şi noutatea ştiinţifică şi interdisciplinaritatea sunt câteva dintre caracteristicile mediului de cercetare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Sursa: utcluj.ro


Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Învăţământul superior este o componentă fără de care sistemul educațional ar fi lipsit de consistență și rezistență la schimbările politice, economice și sociale. El joacă un rol major în deschiderea unor noi orizonturi indivizilor angrenați într-un demers formativ, dar și celor din afara lui, prin oferirea de modele ale dezvoltării temeinice și consistente. Într-o lume a transformărilor, de la instituţiile de învăţământ superior se aşteaptă să creeze standarde și repere în societate și să susțină formarea unor profesioniști și a unor caractere care să vegheze asupra lor. Universitatea, ca instituţie de învăţământ superior trebuie să prevadă, să anticipeze și să reacționeze la schimbările care se produc pe mai multe dimensiuni sociale. Aceasta trebuie să găsească acel echilibru dintre alinierea la noile paradigme și păstrarea misiunii sale primordiale. Astfel, în prezent, rolul universităţii este de a crea un sistem coerent, dar flexibil, care să genereze cunoaștere și să permită integrarea ei funcțională în structurile sociale.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Instituția este receptivă la integrarea valorilor sistemului european atât în educaţie cât şi în cercetare, fiind conştientă de dimensiunea îndatoririlor ce-i revin la nivel naţional şi internaţional. Sub aceste auspicii, instituția își propune să modernizeze oferta curriculară, astfel încît să se racordeze la schemele de mobilitate şi la programele integrate de studiu din spațiul european. Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Universitatea dispune de resursele de inteligenţă şi creativitate, precum şi de competenţa necesară îndeplinirii misiunii complexe în generarea, diseminarea şi punerea în aplicare a rezultatelor demersurilor ştiinţifice. Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din

Europa. În consecință, obiectivele planului strategic reprezintă ambiția comunităţii de a se distinge în competiția de pe plan naţional şi internaţional pentru generarea unei structuri solide și coerente de standarde și valori educaționale universale.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale.

Sursa: tuiasi.ro/


Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

 

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti a fost înfiinţată în Bucureşti, în 1948, sub numele de Institutul de Petrol şi Gaze. Institutul a avut ca obiectiv principal, încă de la început, pregătirea specialiştilor cu studii superioare pentru principalele ramuri ale industriei de petrol şi gaze din România. Înfiinţarea acestei instituţii s-a produs ca o consecinţă firească a experienţei specialiştilor români, a nivelului tehnic şi ştiinţific al realizărilor dobândite în domeniul industriei de petrol şi gaze din ţara noastră. În 1992, Institutul de Petrol şi Gaze a fost transformat în Universitatea din Ploieşti. Trecerea la statutul de universitate a fost impusă de apariţia unor noi facultăţi şi secţii din sfera studiilor umaniste şi a ştiinţelor economice. Pentru o mai bună reprezentare atât a tradiţiei, cât şi a structurii sale moderne, numele Universităţii din Ploieşti a fost schimbat în 1993, în Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti.

În prezent, structura academică a UPG include 5 facultăţi: Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Litere şi Ştiinţe.

 

Sursa: www.upg-ploiesti.ro/universitate

 


Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

 

 

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală
în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea “Petru Maior”, la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă “Universitate pentru comunitate”.
Pe parcursul timpului Universitatea “Petru Maior” a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanenţă ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean.
Alături de alte instituţii prestigioase – Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Artă Teatrală – ea a format multe generaţii de studenţi, care prin gradul lor de pregătire şi specializare au capacitatea de a fi competitivi pe piaţa muncii.
Începând cu anul universitar 1990-1991, Universitatea “Petru Maior” a cunoscut o puternică dinamică instituţională exprimată în apariţia a noi facultăţi şi specializări, în creşterea numărului de studenţi şi cadre didactice. Managementul universitar, strategia dezvoltării şi modernizării au produs efecte benefice pentru consolidarea instituţională şi pentru calitatea procesului de învăţământ, sporindu-i prestigiul şi autoritatea. Eforturile şi resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate instituţională specifică, capabilă să facă din universitate un interlocutor şi partener credibil şi atractiv pe plan naţional şi internaţional.
Deschiderea spre mediul social şi economic, capacitatea de a răspunde competent la solicitările şi provocările exterioare, colaborările şi parteneriatele stabilite cu multe instituţii şi firme situează universitatea pe poziţia unui veritabil integrator în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea competenţelor.
Preocupată de adaptarea continuă la standardele europene, Universitatea “Petru Maior” depune eforturi stăruitoare pentru a răspunde eficient la cerinţele reformei şi modernizării instituţionale.
Universitatea “Petru Maior” a intrat în noul mileniu de cultură şi civilizaţie cu dorinţa de a fi un puternic centru de educaţie şi cercetare, de iradierea spirituală şi culturală, capabil să răspundă cerinţelor formării noilor generaţii, pentru deplina lor integrare în noua lume de valori.

Sursa:http://www.upm.ro/

 

 


Universitatea Politehnica Bucureşti

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania. Traditiile ei sunt legate de infiintarea, in anul 1818, de catre Gheorghe Lazar, a primei Scoli tehnice superioare cu predare in limba romana la manastirea Sfantul Sava din Bucuresti, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava.

La 1 octombrie 1864, a fost infiintata “Scoala de Poduri si Sosele, Mine si Arhitectura”, care la 30 octombrie 1867 devine “Scoala de Poduri, Sosele si Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, institutia capata o noua structura sub denumirea de “Scoala Nationala de Poduri si Sosele”, iar la 10 iunie 1920 a fost infiintata Scoala Politehnica din Bucuresti, avand patru sectii: Electromecanica, Constructii, Mine si Metalurgie, Sectia Industriala.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimba in POLITEHNICA din Bucuresti.

La data de 3 august 1948 a fost infiintat Institutul Politehnic din Bucuresti, care cuprindea initial 4 facultati si in care, din 1950, au aparut majoritatea facultatilor actuale. In baza rezolutiei Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din Bucuresti a devenit Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

Sursa: http://www.upb.ro/despre-upb.html

Nu mai sta pe gânduri, formează acum o echipă și înscrie-te în concurs

Înscrie-te